قیمت بسته پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

  • 0 تومان
  • این تخفیف فقط شامل کسانی است که حداقل دو مورد از بخش‌ سیستم ها را انتخاب کرده باشند.
    0 تومان
  • 0 تومان
  • 0 تومان
  • خدمات نصب در محیط شبکه  ۵۰۰،۰۰۰ تومان است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات نصب نسخه تک کاربره  ۳۰۰،۰۰۰ تومان است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه می‌گردد و هزینه آن به ازای هر ساعت ۱۵۰،۰۰۰ تومان است.
  • خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ تومان است.